Rómska problematika v číslach, Slovensko

Rómska problematika v číslach, Slovensko

Na Slovensku žije 400 000 až 500 000 Rómov.

99 % nezamestnanosť v rómskych osadách.
90 % Rómov neprekročilo hranicu základného vzdelania.
30 – 40 % rómskych detí navštevuje základnú školu nepravidelne.
25 % detí spadá do pásma verbálnej debility
22 % rómskych detí predčasne ukončí školskú dochádzku na prvom stupni.

Päťkrát častejšie dostávajú zhoršenú známku zo správania.

Rómska problematika:

Ekonomické : 99 % nezamestnanosť, závislosť od štátnych sociálnych dávok, absencia pracovných návykov.

Sociálne : izolácia, vysoká pôrodnosť, neprispôsobivosť, tlak na asimiláciu, nedôvera.

Vzdelanie : väčšina Rómov (90 %) nemá ukončené základné vzdelanie.

Zdravie : chorobnosť, nezdravá výživa a životný štýl.

Kultúra : neznalosť slovenského jazyka, iných zvykov a spôsobu života, neznalosť kultúry (Rómovia – nerómovia).

Bezpečnosť : hrozby zo strany iných extrémistických skupín.

Možné riešenie:

Ekonomické : materiálna motivácia na podporu rómskej komunity pri aktívnom hľadaní práce, zvýhodňovanie podnikateľov, ktorí zamestnávajú Rómov, podpora zamestnanosti a podnikania.

Príklad: drevovýroba, ručná výroba, úžitkové umenie, upratovacie práce, obchod, pohostinstvo, bufet, tkanie, háčkovanie, spracovanie prútia a drevených štepov (pletenie košíkov, výroba metiel), šitie bábik, pestovanie rýchlorastúcich drevín, výroba psej masti, robotnícke profesie, stavebné práce, sprostredkovanie brigád a prác pre automobilky, hudobníkov a iné.

Sociálne : bojovať proti negatívnym stereotypom objektívnym informovaním väčšiny, zaručiť primerané podmienky a prostriedky na dôstojný život.

Vzdelávanie : predškolská výchova, vytváranie podmienok pre vzdelávanie v rómskom jazyku, optimalizácia učebných plánov, internáty, odborné vzdelávanie pre podnikateľov, rekvalifikačné kurzy, multikultúrna výchova.

Zdravie : zdravotno-výchovné aktivity, zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, motivácia a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v rómskej problematike, preventívne lekárske prehliadky, práca rómskych pediatrických asistentov pri poskytovaní starostlivosti matkám a deťom v teréne, zvýšenie zaočkovanosti detí žijúcich v osadách.

Rómska problematika je komplexná téma. Nie je to problém, na ktorý sa dá pozerať len z jedného uhla pohľadu. Rómskou problematikou sa dnes zaoberá viacero odborníkov. Napriek všetkému úsiliu však ide o situáciu, ktorá nie je vyriešená. Uvedené riešenia sú čiastočné. Toto je niekoľko nápadov, ako začať riešiť rómsku otázku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.